Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti K & L Real Krakovany, spol. s r.o. ( ďalej len VOP )

Predávajúci: 

Obchodné meno: K & L Real Krakovany, spol. s r.o.

Sídlo: Hoštáky 204/74, Krakovany 922 02

Webové sídlo: https://chateaukrakovany.sk

IČO: 35 879 921

IČ DPH: SK2021802937

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s

IBAN: SK24 1111 0000 0010 5745 4008

Inkorporácia: zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47725/T

Telefónne číslo: +421 911 913 611

Emailová adresa: odbyt@chateaukrakovany.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ internetového obchodu“/ „Predávajúci“)

Kupujúci: 

Subjekt, ktorého objednávka bola odoslaná v zmysle VOP.

(ďalej len „Kupujúci“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“)

I. Základné ustanovenia 

VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho (webové sídlo Predávajúceho).

Zaslaním objednávky Kupujúci vyjadruje akceptáciu VOP v celom rozsahu.

II. Objednávanie a nákup tovaru 

Tovar je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu Prevádzkovateľa internetového obchodu po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky, t.j. návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na každý tovar, pri ktorom je vyznačená možnosť jeho objednania. Prehliadanie internetového obchodu Prevádzkovateľa internetového obchodu potenciálnym Kupujúcim, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy (objednávky tovaru), je bezodplatné.

Každý z ponúkaných tovarov obsahuje okrem opisu tovaru (hlavné vlastnosti tovaru) aj lehotu, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s VOP. Pri nákupe akýchkoľvek alkoholických nápojov je však pri fyzických osobách určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov. V prípade pochybností o veku Kupujúceho, je Kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať Predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je Predávajúci alebo kuriér (doručovateľ tovaru) povinný odoprieť dodanie tovaru.

Kupujúci, ktorý použije alkoholické nápoje zakúpené prostredníctvom Predávajúceho na podnikateľskú činnosť, súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že je riadne registrovaný na colnom úrade a na vyžiadanie poskytne Predávajúcemu kópiu povolenia s registračným číslom. Kupujúci zároveň preberá plnú zodpovednosť za dôsledky spojené s predajom alkoholických nápojov bez riadnej registrácie na colnom úrade.

Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (predmetom návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného Kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v predmetnej objednávke) – objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou formou na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie a potvrdzuje, že všetky predzmluvné informácie týkajúce sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok mu boli sprístupnené prostredníctvom VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a boli mu pred uzavretím kúpnej zmluvy sprístupnené prostredníctvom internetového obchodu Prevádzkovateľa internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak by nemal k dispozícii tovar požadovaný Kupujúcim. Kupujúci bude o takomto stave informovaný elektronicky alebo telefonicky.

Všetky ceny v rámci internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH v súlade s legislatívou. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobený zaokrúhlením.

V prípade ak Kupujúci objednáva viac kusov tovaru ako má Predávajúci reálne k dispozícii na sklade, systém umožní vytvoriť objednávku, avšak Predávajúci bude Kupujúceho následne e-mailom alebo telefonicky informovať o dostupnosti a aktuálnej cene žiadaného tovaru. Kupujúcemu je poskytnutá zo strany Predávajúceho možnosť okamžitého doručenia tovaru, ktorým Predávajúci reálne disponuje, alebo možnosť čakať na kompletizáciu množstva požadovaného tovaru.

1. Informačná povinnosť Predávajúceho voči Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ berie na vedomie, že ho Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach na príslušných sekciách internetového obchodu Predávajúceho a týchto VOP nasledovne:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b) obchodné meno a sídlo Predávajúceho,

c) telefónne číslo Predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ s Predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, číslo faxu,

d) adresu Predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, 

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť VOPred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť VOPred, skutočnosť, že do celkovej ceny budú zarátané takéto náklady alebo poplatky,

f) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi,

g) informáciu o práve Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; Predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa PRÍLOHY č. I v spojitosti s PRÍLOHOU č. II – poučenie o uplatnení práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy, 

h) informáciu o tom, že ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu – pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 

i) informáciu o povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie – ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,

j) informáciu o tom, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

k) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu - § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

l) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo Predávajúcim podľa ustanovení všeobecného predpisu - § 620 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

m) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe, akým sa môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

n) zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, zaniká splnením záväzku medzi Predávajúcim a Kupujúcim,

o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, 

p) informáciu o povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ taký záväzok, 

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.

2. Ochrana osobných údajov 

Predávajúci týmto Kupujúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje, že informácie poskytnuté Kupujúcim s ohľadom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa (ďalej len ako „osobné údaje“) slúžia Predávajúcemu výlučne na účely dodania požadovaného tovaru a na jeho fakturáciu. (Prevádzkovateľ (Predávajúci) spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (Kupujúceho) aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba (Kupujúci) ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou (Kupujúcim) alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (Kupujúceho).)

Kupujúci týmto berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto Kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Predávajúcim, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: Geis Parcel SK s.r.o., Geis SK s.r.o., CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Kupujúci týmto zároveň berie na vedomie, že bol Predávajúcim poučený o nasledovných právach, ktoré Kupujúcemu vyplývajú najmä z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov:

1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať potvrdenia a informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajoch ako aj právo vyžadovať opravu, likvidáciu a blokovanie jeho osobných údajov, a to spôsobmi, ktoré mu vyplývajú z § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. 

2. Právo Kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

3. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu jeho osobných údajov za podmienok upravených v § 28 ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov. 

4. Spôsoby uplatnenia práva Kupujúceho sú upravené v § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov. 

5. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

6. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

7. Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. 

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Žiadosť Kupujúceho podľa tohto bodu obchodných podmienok Predávajúci vybaví bezplatne, ak zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

V prípade ak Kupujúci vykoná objednávku tovaru s ohľadom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, neposkytuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely podľa nižšieho odseku s označením „3. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.“ Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje len v prípade vyplnenia a odoslania registračného formulára podľa nižšie uvedeného.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely: 

Kupujúci len v prípade vyplnenia a odoslania registračného formulára v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Predávajúcemu oprávnenie spracúvať osobné údaje počas celej doby trvania registrácie za účelom zberu osobných údajov poskytovateľa služby pre poskytovanie informácií o akcii (marketingové aktivity) v rozsahu – meno, priezvisko, firma, poštová adresa, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Kupujúci registráciou na internetovom obchode www.vinokrakovany.sk udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho, t.j. počas celej doby registrácie na internetovom obchode www.vinokrakovany.sk. Kupujúci dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), aby Predávajúci vo svojich informačných systémoch spracúval a uschovával jeho osobné údaje na účely uvedené v tomto bode obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 Zákon o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci týmto Kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Predávajúcim, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: Geis Parcel SK s.r.o., Geis SK s.r.o., CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že bol poučený o právach, ktoré Kupujúcemu vyplývajú z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle vyššie uvedenom bode 2. obchodných podmienok.

Žiadosť Kupujúceho podľa tohto bodu obchodných podmienok Predávajúci vybaví bezplatne, ak zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením:

1. - 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto bode týchto obchodných podmienok, 

2. - 6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, 

3. - 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

4. Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty (dodacie podmienky) 

Tovar je Kupujúcemu doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:

(i) Osobným prevzatím tovaru v predajni Predávajúceho na adrese:

PODNIKOVÁ PREDAJŇA

Školská 2D/642, 922 02 Krakovany

Pondelok - Piatok 08.30 – 17.00 

Sobota: 08:00 – 12:00

(ii) Zaslaním poisteného tovaru prostredníctvom kuriéra.

Tovar je v súlade s objednávkou Kupujúceho dodaný v priebehu nasledujúceho pracovného dňa do 18.00 hodiny, ak bol tovar objednaný do 14.00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa. Ak je však tovar objednaný po 14.00 hodine, predlžuje sa doba dodania podľa predchádzajúcej vety o ďalších 24 hodín. Vyššie uvedené platí, ak Predávajúci reálne disponuje požadovaným tovarom na sklade.

Pokiaľ hodnota objednaného tovaru Kupujúceho nepresahuje hodnotu 50,00 € s DPH, Kupujúci uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra.

Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje v rámci Slovenskej republiky pri kúpe tovaru cez internetový obchod nad 50,00 € s DPH, dopravu zdarma.

Ak objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámi Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je v zmysle objednávky Kupujúceho pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom Predávajúceho. Pri preberaní tovaru Predávajúci odporúča skontrolovať nepoškodenosť obalu a samotného tovaru. V prípade akéhokoľvek poškodenia má Kupujúci na odporúčanie Predávajúceho spísať s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode, a ak to Kupujúci uzná za vhodné, Predávajúci mu odporúča tovar nepreberať.

V prípade, ak Kupujúci osobne neprevezme objednaný tovar v sklade Predávajúceho ani do 8 kalendárnych dní po termíne oznámenom v elektronickej pošte, ktorou mu Predávajúci potvrdí doručenie objednávky, uzavretá kúpna zmluva automaticky zanikne a Predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku Kupujúceho; nárok Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Ak Kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu Predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, tovar bude ponechaný u Predávajúceho a Kupujúci ho bude môcť osobne prevziať. Ak však Kupujúci neprevezme tovar ani do 8 kalendárnych dní po dni, kedy Kupujúci neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra, uzavretá kúpna zmluva automaticky zanikne a Predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku Kupujúceho; nárok Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Ak Kupujúci opakovane, najmenej však dvakrát, nepreberie objednaný tovar, systém Predávajúceho automaticky zaradí Kupujúceho na black-list. Systém Predávajúceho v tomto prípade zablokuje objednávanie tovaru Kupujúcim spojeného s dodaním tovaru prostredníctvom kuriéra a umožní nákup tovaru len k osobnému odberu v zmysle objednávky.

5. Platba za tovar (platobné podmienky) 

Platbu je možné zrealizovať:

(i) v prípade osobného odberu je možná platba v hotovosti a platobnou kartou

(ii) dobierkou alebo v hotovosti pri dodaní tovaru

(iii) bankovým prevodom na základe predfaktúry

(iv) platba kartou cez web rozhranie – bezpečné platby cez internet

Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu, pričom jej úplne zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru Kupujúcemu. Ak Kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša Kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny, t.j. celkovú cenu tvorí kúpna cena tovaru a náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady. Pri hodnote nákupu nad 100,00 € s DPH má Kupujúci automaticky dopravu zdarma.

6. Predávajúci sa zaväzuje 

Dodať v dohodnutej lehote a cene správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho s adekvátnym zabalením tovaru.

7. Kupujúci sa zaväzuje 

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar s povinnosťou zaplatiť cenu tovaru. Pri platbe na dobierku sa Kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie Kupujúci na vedomie, že si Predávajúci môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

8. Predávajúci nenesie zodpovednosť 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).

9. Prechod nebezpečenstva škody na tovare a poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, záruka, reklamácie, podanie sťažností a iných podnetov (informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a iných podnetov) 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, prechádza na Kupujúceho v čase keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci zodpovedá za vady v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u Kupujúceho.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: odbyt@chateaukrakovany.sk

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Kupujúci má právo podať sťažnosť alebo iný podnet na adresu Predávajúceho. Sťažnosť alebo iný podnet je možné uplatňovať písomnou formou na adrese sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adrese: odbyt@chateaukrakovany.sk

III. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak včas a riadne splnil informačné povinnosti v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané Kupujúcim, v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy je možné realizovať v písomnej forme zaslanej na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adresu: odbyt@chateaukrakovany.sk. Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa PRÍLOHY č. I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VOP, v spojitosti s PRÍLOHOU č. II – Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy berie Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom na vedomie, že znáša náklady na vrátenie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb nasledovne:

- Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ dodatočné náklady, ak si Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

- Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru na vlastné náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom pri svojej platbe. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má právo dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, pričom Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ nebudú účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ zodpovedá za zníženie kvality hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

Ustanovenia o Odstúpení od zmluvy týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IV. Vrátenie tovaru 

Tovar je možné vrátiť v prípade ak bol dodaný iný druh tovaru a alebo v inom množstve ako si Kupujúci objednal. Vo vyššie uvedenom prípade Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúci tovar v príslušnom množstve alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, prípadne môže Kupujúci na základe dohody požadovať od Predávajúceho vrátenie uhradenej ceny za nedodaný tovar v príslušnej kvalite a kvantite.

Tovar sa vracia nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru na adresu Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava. Kupujúci vracia tovar Predávajúcemu na vlastné náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť, nakoľko sa jedná o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, keďže jeho ochranný obal bol po dodaní porušený. Tovar sa odporúča poistiť. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

V. Záverečné ustanovenia 

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.

VOP a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP.

Povinnosť písomného oznámenia zmien VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke Prevádzkovateľa internetového obchodu a ich zverejnením sa stávajú platné a účinné.

Prednosť pred VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou Zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť VOP.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.